وبگاه شخصی عبدالرضا بهره مند

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
جوایز و بورس ها

عنوان بورس، جايزه يا نشاناهدا كنندهسال دريافت
سكه بهار آزادي بخاطر دانشياري به اتفاق آرا هيئت مميزه دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1391 
بهترين مقاله دانشجويي كنفرانس هيدروليك و منابع آب يونان كنفرانس هيدروليك و منابع آب خالكيدا يونان 2006 


دانشگاهكشورشهرتاريخ
ازتا
Vrije Universiteit Brussel Belgium Brussels 11July2015 23July2015 
Vrije Universiteit Brussel Belgium Brussels 14July2007 28July2007 
University of Saskatchewan Canada Saskatoon 30September2017 30September2018 


  بازديد : 42897
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان