وبگاه شخصی عبدالرضا بهره مند

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟


اطلاعات علمی

نام: عبدالرضا
نام خانوادگي: بهره مند
دانشكده: مرتع و آبخیزداری
گروه آموزشي: مدیریت مرتع
رتبه علمی: دانشيار
پست الكترونيك: bahremand@gau.ac.irتحصیلاترشته/گرایشدانشگاهکشورتاریخ از ... تا
كارشناسي    
كارشناسي ارشد    
دكتري
مرتبهدانشگاهكشورتاريخ
ازتا
دانشیار هیئت علمی دانشگاه گرگان ایران 1390    تخصص اصلی
  بازديد : 42904
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان